Stałe fizyczne, matematyczne, chemiczne, jednostki - strona głowna
  Home     Stałe fizyczne     Jednostki     Pierwiastki chemiczne     Stałe matematyczne     Źródła     Linki     Kontakt  
                   Home JednostkiJednostki układu SI

Jednostki układu SI
(Système International d'Unités)


Jednostki podstawowe układu SI
Nazwa Symbol Wymiar Definicja
Metr m długość Odległość jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
Kilogram kg masa Jeden kilogram zdefiniowany jest przez międzynarodowy wzorzec kilograma przechowywanego przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag.
Sekunda s czas Czas równy 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającemu przejściu z podpoziomu o f = 3 na f = 4 struktury nadsubtelnej poziomu podstawowego 2s1/2 atomu 133Cs.
Amper A natężenie prądu elektrycznego Natężenie prądu stałego, który płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych przewodnikach o nieskończonych długościach i znikomo małym polu przekroju poprzeczego, umieszczonych w próżni w odległości 1 metra, wywoływałby siłę między tymi przewodami równą 2 · 10-7 N na każdy metr przewodnika.
Kelwin K temperatura termodynamiczna Jeden kelwin jest równy 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody.
Mol mol ilość materii Jeden mol to ilość materii zawierająca tyle elementów ile atomów zawartych jest w 0,012 kg węgla 12C.
Kandela cd światłość Jedna kandela to światłość jaką ma w danym kierunku źródło emitujące promieniowanie monochromatyczne o częstości 540 · 1012Hz i mające w tym kierunku wydajność 1/683 W/sr.
Jednostki uzupełniające układu SI
Nazwa Symbol Wymiar Definicja
Radian rad Kąt płaski Jeden rad to kąt między dwoma promieniami koła, pomiędzy którymi długość łuku równa jest długości promienia.
Steradian sr Kąt bryłowy Jeden steradian to kąt bryłowy o wierzchołku w środku kuli, wycinający na powierzchni kuli obszar, którego pole jest równe polu kwadratu o boku równym długości promienia tej kuli.


const@physics.edu.pl